Klassiki Houndstooth nagşy Doly poliester mata düşek ýorgan örtük ýorgan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Reňki: gara, goňur, gyzyl

Kompozisiýa: poliester

Üstünlik

Jikme-jiklik 1

Dürli aýratynlyklary özleşdirmek

Mugt nusgalar 3 günüň içinde iberiler

Jikme-jiklik 2

Softumşak we rahat duýgy

Termokary ýylylyk öndürijiligi

Reňk görnüşleriniň dürlüligi

Jikme-jiklik 3

ýokary hilli

Windeliň gowy garşylygy

Gyra garşy

anti-statik

Topy alyp bilemok

Öçme

Deformasiýa däl

2

Dört möwsüm üçin amatly

Maksady: Aýallar şal ýorgan, düşek ýorgan, ýel geçirmeýän ýorgan

Sorag-jogap

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Jogap: Synagda hiç hili tapawudyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly barlag geçirer ýaly ýokary hilli barlag toparymyz bar.

S: Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine bizden satyn almaly?

Jogap: Mata öndürmekde 10 ýyllyk tejribämiz bar. Täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport edilýär.

S: Näme üçin önümiňizi saýlamaly?

Jogap: Önümlerimiz ýokary hilli, gowy hyzmat we elýeterli.

S: Kompaniýaňyz başga haýsy gowy hyzmatlary berip biler?

Jogap: Hawa, satuwdan soň professional we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler