Geometrik zolakly çyzykly poliester kassir ýorgan ýorgan ýorgan

Gysga düşündiriş:

Esasy maddalar: poliester

Reňki: gülgüne, çal, gök, sary, ýaşyl, goňur, goýy gök

Mata: Poliester kassiri

Aýratynlyklary: ajaýyp, gowy ýylylyk, solmaz, top ýok

Gaplamak: ýorganlar kartonlara gaplanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1

Esasy maddalar: poliester

Reňki: gülgüne, çal, gök, sary, ýaşyl, goňur, goýy gök

Mata: Poliester kassiri

Aýratynlyklary: ajaýyp, gowy ýylylyk, solmaz, top ýok

Gaplamak: ýorganlar kartonlara gaplanýar

Gaplamak: ýorganlar adatça her rulonda 1-3KG bolýar

Şal, ýorgan, ýaglyk we ş.m. üçin ulanylyp bilner

Customörite gaplama bolup biler we sowgat bermek hem gowy saýlaw.

Sorag-jogap

S: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Jogap: Synagda hiç hili tapawudyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly barlag geçirer ýaly ýokary hilli barlag toparymyz bar.

S: Näme üçin beýleki üpjün edijilerden satyn almagyň ýerine bizden satyn almaly?

Jogap: Mata öndürmekde 10 ýyllyk tejribämiz bar. Täze önümleri yzygiderli ösdürmek üçin köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika we dünýäniň beýleki ýurtlaryna eksport edilýär.

S: Kompaniýanyňyzyň artykmaçlyklary näme?

Jogap: Kompaniýamyzda hünär satuw topary we hünär önümçilik ugry bar.

S: Näme üçin önümiňizi saýlamaly?

Jogap: Önümlerimiz ýokary hilli, gowy hyzmat we elýeterli.

S: Kompaniýaňyz başga haýsy gowy hyzmatlary berip biler?

Jogap: Hawa, satuwdan soň professional we çalt eltip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler